https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

http://adq9zq.fztianxia.cn

http://dwegkb.webgite.com

http://kyptbn.zoinlove.com

http://wkxhkd.yizuhome.cn

http://y6q0hz.bagsupplyer.com

http://fy15em.bandebrewing.com

http://nl5iqx.chicly.cn

http://4owzbj.fcpccolumbia.com

http://61femp.16hunter.com

http://ph1ckn.k7-fashion.com

English

走向干净、纯净的中国式山水画

既然叫山水画,还没有叫风景画,这个标准已然就有了,它应该是具有中国精神、中国哲学观的一个绘画门类。不管作为一个画家,还是作为一个教师,中国山水画走向何方这个命题,可能一时说不清楚,但是在个人创作和教学中,是最需要不断去实践的。

 • 花鸟画不仅讲究形式美,而且要求表现物象的精神象征,遂不可机械地模仿原型,或单纯地追求“像”与“不像”。画好中国花鸟画,应以传神的艺术形象为核心,在“传神” 上下功夫是画家须高度重视的问题。

  2018-10-19

 • 寒石散之名,始见于《世说新语》卷上之上《言语第二》载何平叔云:“服五石散非唯治病,亦觉神明开朗。附带提及,《医心方》卷一九引皇甫谧《节度论》云,凡诸石有数忌,忌嗔怒,忌愁忧,忌哭泣,忌忍饥,忌忍热,忌忍寒,忌用力过甚,忌安坐不动。

  2018-10-19

 • 除了上述3450万元的《墨梅图》之外,本季最高价的作品是来自八大山人的《墨荷手卷》,曾经为张大千旧藏,在北京匡时春拍中以3507.5万元成交。

  2018-10-19

 • 胡同博物馆中展品将传统建筑的瓦片与现代艺术相结合,表现出了古今交融的文化传承。博物馆分五个展区:东四印象展区、印象瓦舍展区、文化探访展区、文化交流客厅、历史文化实物展区。

  2018-10-19

 • “海东青”鎏金铜饰片,耶律羽之墓出土,内蒙古文物考古研究所藏。▲契丹石俑(一对),巴林左旗白音勿拉苏木白音罕山韩德让家族墓地出土,内蒙古文物考古研究所藏。

  2018-10-19

 • 而在敦煌文献中,保存有一套食疗养生大法,对于时下注重养生的年轻人来说,仍不过时。敦煌文献中就保存有一套科学的食疗养生大法,其中很多类目,现代人仍在沿用。《食疗本草》里面详述了日常生活中的鸡、鸭、鱼、肉、水果、蔬菜主治、功效、服食宜忌、单方验方等。

  2018-10-19

 • 图为发掘车马坑是考古中最见功夫的技术,图为殷墟大司空村车马坑发掘现场。殷墟发掘是中国学术界对现代西方田野考古学的主动接受和有计划实施,鲜明地塑造和影响了中国考古学的性格。

  2018-10-19

 • 加载更多
 • 展出了著名女画家曾迎春的精品力作共计八十余幅,其中一半为曾迎春近年来的新作。据悉,曾迎春数年来一直在中国国家画院学习深造,在导师杨晓阳院长等艺术大家们的引领下,其国画创作有了新的尝试与突破,本次画展展示了她的学习深造成果。

  2018-10-19

 • 日前,由中央广播电视总台和国家广电总局美术家协会共同主办的“和而不同书画汇”2018北京展,在民族文化宫展览馆盛大开幕。

  2018-10-19

 • “春江推潮后来人”单元展示的作品,出自“汇入我民族固有之美术,抱持其以往之光荣”的艺术家之手,展示包括谢稚柳、唐云、江寒汀、吴湖帆等人的作品。“融合中西为吾志”这一单元,涵盖了林风眠、关良、吴冠中等融合中西的艺术家的作品。

  2018-10-19

 • 王老住在云阳县城滨江大道728号一栋老式居民楼里,家里四处挂满他画的炭精画像和国画,唯独没有玻璃画。王老最不能忘怀的,是在1986年,由他制作的玻璃画《夔门天下雄》获评原万县地区优秀旅游产品。

  2018-10-19

 • 30日,“水墨日常·2018中韩书画交流展”在云南省昆明市揭幕。展览策展人乔明称,文化交流是民间交流的基础,对促进两国人民之间的了解和友谊有重要意义。

  2018-10-19

 • 8月29日下午,位于滇池东岸的云南省文联文艺家之家掌声不断,“崇德尚艺 做有信仰 有情怀 有担当的新时代文艺工作者巡回宣讲活动”在这里举行。

  2018-10-19

 • 气势恢宏的仿汉建筑,新颖独特的陈列形式,精美绝伦而又内涵丰富的汉画像石——在这座飞扬着大汉风华的石刻艺术殿堂里,有敬畏,有赞叹,有沉思。“南阳汉画像石具有极高的艺术价值,画像布局疏朗、构图简洁、主题突出、线条流畅,极富弹性和韵律感。

  2018-10-19

 • 加载更多
 • 纪念钞,是为了纪念重大事件而特别发行的钞票。由于其具有纪念意义且发行量小,所以有着很大的收藏价值和升值潜力。收藏爱好者可以品味钞中的精美设计、人文底蕴,感受优秀思想。《柬中建交60周年纪念钞》的发行显示了中柬源远流长,亲密友好的关系。

  2018-10-19

 • 购买艺术品需要掌握收藏智慧。想知道要买的作品是否是此艺术家最经典的作品,可以咨询卖艺术品的人,此艺术家最广为人知的主题、媒介、形式,其何种类型作品买的人最多,这样可推断出此艺术家的经典系列。在你谈好价格后,确保获得一张信息完全的销售记录,里面需要写明艺术品的描述和出处,以及真实性。

  2018-10-19

 • 胡润艺术榜多年来通过一些市场数据将一批艺术家及其作品的市场状况以排行或对比的形式定期地向社会公布。一般人看排行榜只是关注艺术家的排序和所罗列的市场数据,但我更注重的是更深层次的市场含义。

  2018-10-19

 • 齐白石 石门二十四景之棣楼吹笛图 34×45.5cm 册页 纸本设色 1910年 辽宁省博物馆藏 齐白石与吴昌硕、潘天寿、黄宾虹并称为中国近代画坛四大家。但作为一代巨匠,我们心平静气地观测,论艺术成就,在四大家之中,齐白石的艺术水准并不如同他的画价那样排在首位。

  2018-10-19

 • 从书画艺术史的角度来说,最具影响力的饭局有两个:一个是东晋永和九年(353)三月初三在会稽山阴举办的兰亭修禊雅集,一个是发生在北宋元祐二年(1087)的西园雅集。(赵春秋) 明钱榖《兰亭修禊图》卷,美国大都会艺术博物馆藏

  2018-10-19

 • 丰子恺的漫画取法民初曾衍东(七道人),兼受日本画家竹六梦二影响,单线平涂,用笔流畅,线条简练,民间色彩浓。笔者以为,丰子恺的书画艺术风格独特、雅俗共赏,人见人爱,后市他的书画精品仍会受到海内外藏家的青睐和追捧。

  2018-10-19

 • 英国维多利亚与艾伯特博物馆藏明嘉靖时期《青花葡萄牙盾形徽章纹执壶》。英文世界以瓷器(china)命名中国(CHINA),而中文世界对此“未持异议”,体现的或许正是双方对瓷器之于世界文化意义的高度共识。

  2018-10-19

 • 加载更多
 • 法国后印象派画家保罗·塞尚(Paul Cezanne,1839-1906)被誉为“现代艺术之父”。塞尚富有个性的表现性色彩,对表现主义的法国变体——野兽派画家马蒂斯、弗拉芒克和鲁奥的影响特别显著。

  2018-10-19

 • (记者唐璐、朱瑞卿)正在斯里兰卡北部港口城市贾夫纳进行考古发掘的上海博物馆考古队近日表示,中斯联合考古项目阿莱皮蒂遗址发掘工作自本月10日正式启动以来,已取得初步进展,所出土的文物主要是北宋晚期的瓷器碎片。

  2018-10-19

 • 28日,日本静冈市清水区小丸子乐园的参观者络绎不绝。”“超级喜爱,我会一直一直看下去”……樱桃小丸子的粉丝们以这种方式与日本著名漫画家、《樱桃小丸子》的作者樱桃子惜别。

  2018-10-19

 • 近年来,关于设计的方法和价值产生了很多观点和讨论,也面临着很多挑战。8月19日,浙江美术馆邀请美国环艺设计师彭郁真带来了一场题为“设计的艺术:缪斯与治疗师”的讲座。

  2018-10-19

 • 艺术,早已不是沉睡在玻璃樽里的瓷器,不再是局限于装裱精美的古玩字画。诞生于今年8月的寺库“CANVAS”,以艺术为主旨,联合了李承九,赵一浅等50位年轻的当代艺术家先行参与,共同完成。寺库艺术旨在为艺术爱好者提供全方位的服务,搭建当代艺术与大众沟通的桥梁,让艺术真正融入我们的生活。

  2018-10-19

 • 典当行业是一个海纳百川的行业,发展至今,已有1800余年的历史,在这千年历史中,无数的物件儿通过典当行传承至今,宝瑞通的百人专家团也在不断地更新迭代中传承。以老带新、以才育材,一向是宝瑞通培养人才的理念,这种以过硬的专业知识为基础,以戒欺文化为保障的传承是对专业的传承,也是对典当精髓、工匠之心的传承。

  2018-10-19

 • 前年,朱奕龙无偿将自己收藏的于右任作品捐献中国美术馆,令人感佩,这也填补了中国美术馆20世纪在收藏于右任书法作品上面的空白。对于于右任开创的标准草书,书法界有一种声音认为,艺术是不能标准化的,标准草书和艺术创作规律是相违背的。

  2018-10-19

 • 加载更多
 • 当下,少儿艺术培训市场十分“火爆”,钢琴班、声乐班、舞蹈班、播音主持班等排满了孩子们的“课程表”,这一状况在暑假期间更是有增无减。艺术是兴趣与素养的摇篮,与美育息息相关,重在引导青少年发现美、认识美、创造美,与考级、考试加分等功利目的本是截然不同。

  2018-10-19

 • 位于故宫乾清宫西侧的宫殿建筑养心殿,历来受到关注。“我们希望解决的首要问题,就是在古建修复中重新组建故宫古建筑传统技艺传承队伍,建立古建筑修缮队伍的培训与考核制度。” 故宫博物院修缮技艺部按计划于2016年启动了养心殿官式营造技艺传承、培训与考核工作。

  2018-10-19

 • 李默然来自山城重庆,今年31岁,他2006年考入武汉大学考古系,一口气念到博士,在武汉一待就是11年。洪都拉斯当地的考古人士也对李默然赞不绝口,“他将中国的考古技术融入其中,同时也对玛雅建筑结构很了解,可以区分不同时期的玛雅建筑,这是他的强项。

  2018-10-19

 • 2018-10-19

 • 参赛团队使用各种软件算法指导机器人完成画作,有些团队甚至使用人工智能系统独立完成原创的绘画,完全没有任何源图片或图像做参考。这一展览通过机器学习和人工智能算法,对2000多万行的文本进行学习,内容覆盖那些改变人类历史的科学家的书籍、文章和理论等内容。

  2018-10-19

 • 有志于中国画创新的美术工作者,在积极实践的同时,有责任发扬光大中国画学系统里深蕴的中国文化精神。马书林,1956年生于沈阳,曾任鲁迅美术学院副院长、中国美术馆常务副馆长,现任中国美术家协会中国画艺委会副主任等职。

  2018-10-19

 • “数字化”的优点在省事,但不是所有的事都可以图省事,比如教育,比如书法教育皆是。若从书法教育在传承中国文化传统中的作用与意义上说,上面两种不同的书法教育内容都与继承文化传统相关联。

  2018-10-19

 • 加载更多

艺术人物

more>
 • 马氏昆仲:书画传家三百年

  马孟容,毕业于浙江高等学校,获理科学士学位。毕业后任教于母校、第十师范学校等。1914年与同仁在温州创办东瓯美术会。

 • 张大千三十岁自画像

  因为张大千出生于一八九九年五月十日(农历四月初一),所以有研究者将画此小像的月份定为一九二九年五月。

 • 王梦白《松鹤图》赏析

  王梦白,名云,字梦白,号破斋主人,又号彡道人。此幅《松鹤图》应该是王梦白46岁人生巅峰之作,也是他书画生涯绝笔之一。

视频

more>

拍卖

more>

专题

more>
文明之光

视觉秀

more>

联系我们电话:(010)58926260 传真:(010)58928854 投稿邮箱:shuhua#gmw.cn(请将#改为@) 在线QQ:1614962689

手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明员工 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有

东边陇 江苏吴江市震泽镇 北上 三环路成灌立交桥南 濠景酒店 沿江路 留民庄村 南宫 红星路 玉泉路春香里 墨脱镇 池州地 松江区 富水镇 通道县地连林场 广渠门南里 乌龟山 花荫村 新开路万春花园 将军衙门街 雁户庄村 江苏吴江市松陵镇 徐州市贾汪区蓝天双语幼儿园 靳各寨 岩前镇
卖早餐加盟 早餐加盟好项目 早点快餐店加盟 早点招聘 早餐加盟连锁
早点车加盟 早餐工程加盟 早点加盟店10大品牌 早餐加盟好项目 健康早餐加盟
广式早餐加盟 广式早点加盟 早点加盟多少钱 大福来早点加盟 中式早点加盟
早餐配送加盟 早点加盟网 上海早餐车加盟 早餐工程加盟 早餐加盟哪个好